13 اسفند 1399

ترتیب نام شرکت میانگین حجم معاملات 10 روزه اخیر آخرین حجم معامله نسبت سیگنال ماهیانه سیگنال فصلی سیگنال سالیانه
1 بمپنا 31,040 6,145,938 198
2 سصفها 117,936 3,196,431 27.1
3 وپست 2,447,536 26,412,709 10.79
4 گنجین 243,030 2,556,764 10.52
5 زنجان 33,496 291,585 8.71
6 آبادا 1,376,313 10,868,578 7.9
7 بکهنوج 9,278,910 58,362,961 6.29
8 شدوص 121,671 736,135 6.05
9 فسپا 724,142 3,927,450 5.42
10 اخابر 2,106,883 11,279,547 5.35
11 بزاگرس 6,646,076 34,541,220 5.2
12 تملت 5,702,752 29,499,594 5.17
13 سدبیر 67,177 326,293 4.86
14 دماوند 1,798,244 8,592,729 4.78
15 خاهن 2,152,535 9,957,567 4.63
16 ثعتما 9,072 39,871 4.39
17 سیلام 4,525,100 18,602,606 4.11
18 بگیلان 1,596,556 5,572,394 3.49
19 بنیرو 308,212 1,026,629 3.33
20 بپاس 646,015 2,129,592 3.3
21 بجهرم 16,620,238 54,066,539 3.25
22 پیزد 396,695 1,271,636 3.21
23 خرینگ 55,809 175,960 3.15
24 تبرک 2,787,932 8,264,076 2.96
25 ثروتم 53,219 155,970 2.93
26 کزغال 16,086,866 46,563,516 2.89
27 بفجر 671,212 1,862,708 2.78
28 بپیوند 4,872,829 13,037,936 2.68
29 کیان 21,448,238 55,617,802 2.59
30 دتماد 574,896 1,400,573 2.44
31 ونیرو 26,290,902 63,765,955 2.43
32 ما 3,029,402 7,253,872 2.39
33 سصوفی 9,809,489 22,266,292 2.27
34 برکت 39,967,993 89,095,746 2.23
35 خبهمن 1,568,479 3,324,364 2.12
36 شسپا 4,334,985 9,101,877 2.1
37 سپاس 5,503,824 11,356,685 2.06
38 فسا 73,057 149,016 2.04
39 افران 6,013,473 11,634,424 1.93
40 وکبهمن 5,121,477 9,635,966 1.88
41 اتکای 1,647,422 2,993,440 1.82
42 تکشا 965,954 1,743,725 1.81
43 ثامید 36,186,569 65,046,822 1.8
44 کچاد 5,422,006 9,758,176 1.8
45 وتجارت 223,374,675 393,657,544 1.76
46 شغدیر 1,823,212 3,127,928 1.72
47 پلاست 7,078 11,704 1.65
48 وبشهر 2,145,773 3,523,861 1.64
49 ساینا 166,492 272,759 1.64
50 وخارزم 22,778,102 37,412,995 1.64
51 سشرق 8,181,930 13,236,474 1.62
52 سیدکو 3,353,244 5,432,387 1.62
53 شلعاب 9,364,659 15,076,759 1.61
54 خمحور 157,846 253,421 1.61
55 فولاژ 3,028,750 4,680,834 1.55
56 سبزوا 21,879,445 33,000,715 1.51
57 قپیرا 50,849 76,691 1.51