07 مهر 1399

ترتیب نام شرکت میانگین حجم معاملات 10 روزه اخیر آخرین حجم معامله نسبت سیگنال ماهیانه سیگنال فصلی سیگنال سالیانه
1 شصدف 171,042 3,138,337 18.35
2 وسخراج 11,897,800 87,947,800 7.39
3 سصوفی 1,936,703 10,711,156 5.53
4 ثعتما 1,395,756 6,443,636 4.62
5 بکهنوج 2,200,352 9,306,906 4.23
6 کمرجان 401,312 1,691,809 4.22
7 ثاصفا 1,312,428 5,264,647 4.01
8 وسخراش 476,787 1,881,851 3.95
9 وسقم 548,718 1,605,628 2.93
10 غپینو 15,731,794 45,233,277 2.88
11 واحصا 660,035 1,849,950 2.8
12 ساروج 278,334 753,393 2.71
13 تکنار 127,222 336,031 2.64
14 بنو 7,354,379 18,490,212 2.51
15 سباقر 3,347,014 7,864,935 2.35
16 شتولی 576,165 1,267,937 2.2
17 سدشت 56,262 122,997 2.19
18 تلیسه 961,764 2,070,800 2.15
19 فسپا 3,417,709 7,139,857 2.09
20 رمپنا 10,680,164 20,978,423 1.96
21 کصدف 461,533 901,557 1.95
22 کساوه 873,986 1,680,489 1.92
23 کترام 3,064,381 5,799,102 1.89
24 حسینا 1,193,264 2,138,506 1.79
25 اخابر 21,665,986 38,705,891 1.79
26 جم 3,962,765 6,912,135 1.74
27 فپنتا 157,759 264,730 1.68
28 غصینو 4,356,722 6,887,185 1.58
29 شصفها 181,866 281,237 1.55
30 تپولا 2,655,290 4,074,880 1.53