04 مهر 1400

ترتیب نام شرکت میانگین حجم معاملات 10 روزه اخیر آخرین حجم معامله نسبت سیگنال ماهیانه سیگنال فصلی سیگنال سالیانه
1 تپکو 17,406,138 275,679,306 15.84
2 کباده 14,963 148,099 9.9
3 تابا 831,517 7,210,901 8.67
4 وسزنجان 30,939 267,924 8.66
5 کامیاب 229,087 1,636,841 7.15
6 شکف 450 3,001 6.67
7 سپاس 5,266,122 25,291,288 4.8
8 پلاست 585,869 2,701,978 4.61
9 غصینو 5,340,501 18,232,737 3.41
10 پردیس 2,444,588 7,874,404 3.22
11 دشیمی 1,138,132 3,517,503 3.09
12 لابسا 929,382 2,729,392 2.94
13 سشرق 8,110,372 22,497,248 2.77
14 سنوین 1,079,090 2,886,654 2.68
15 سپ 712,955 1,883,275 2.64
16 پلاسک 3,726,994 9,725,269 2.61
17 فن آوا 3,268,176 8,421,329 2.58
18 شاراک 3,974,468 10,035,504 2.52
19 آسامید 4,627,202 11,633,592 2.51
20 زپارس 362,402 910,897 2.51
21 پارتا 789,739 1,955,956 2.48
22 افرا 1,034,433 2,440,299 2.36
23 پارسان 11,187,352 26,039,100 2.33
24 جم پیلن 421,272 968,493 2.3
25 لسرما 1,053,184 2,414,736 2.29
26 فنفت 2,552,607 5,642,337 2.21
27 ولملت 3,775,711 8,319,526 2.2
28 الماس 17,222 35,340 2.05
29 ختراک 2,357,916 4,789,535 2.03
30 شساخت 455,849 916,955 2.01
31 ثنام 172,324 342,106 1.99
32 ولراز 1,087,712 2,163,223 1.99
33 کویر 10,778,709 21,128,925 1.96
34 ثامان 935,696 1,826,298 1.95
35 رتکو 1,196,462 2,326,635 1.94
36 شگویا 18,808,148 35,793,739 1.9
37 بایکا 699,188 1,328,710 1.9
38 آبادا 5,947,684 11,167,532 1.88
39 داوه 1,447,304 2,718,152 1.88
40 کماسه 46,407,931 85,800,098 1.85
41 ولانا 1,177,612 2,159,096 1.83
42 کاذر 2,480,950 4,473,762 1.8
43 ثفارس 15,536,966 27,639,707 1.78
44 ثنوسا 14,282,151 25,213,965 1.77
45 کساوه 1,390,298 2,459,946 1.77
46 تپمپی 3,962,100 6,978,995 1.76
47 والبر 3,381,212 5,903,269 1.75
48 خفنر 11,306,428 19,811,510 1.75
49 بمیلا 1,655,013 2,888,443 1.75
50 قشیر 1,501,156 2,576,475 1.72
51 خریخت 27,545,480 46,609,502 1.69
52 کفرآور 1,438,506 2,414,771 1.68
53 شبندر 170,662,168 282,486,305 1.66
54 دحاوی 2,785,010 4,560,124 1.64
55 شرانل 808,765 1,323,192 1.64
56 فلات 1,468,209 2,378,255 1.62
57 قاسم 3,898,574 6,308,987 1.62
58 خودکفا 9,932,368 15,977,640 1.61
59 کیمیاتک 22,086,860 35,405,667 1.6
60 آبین 8,311,650 13,155,123 1.58
61 ثروتم 39,983 62,230 1.56
62 آتیمس 20,723 32,335 1.56
63 حتاید 2,900,346 4,537,931 1.56
64 ولیز 1,743,979 2,729,106 1.56
65 غپینو 9,197,435 14,248,566 1.55
66 ولصنم 4,661,782 7,192,006 1.54
67 حاریا 5,878 9,010 1.53