25 فروردین 1400

ترتیب نام شرکت میانگین حجم معاملات 10 روزه اخیر آخرین حجم معامله نسبت سیگنال ماهیانه سیگنال فصلی سیگنال سالیانه
1 وسکرشا 13,620 366,538 26.91
2 وسخراش 12,103 264,079 21.82
3 وسخراج 11,515 220,020 19.11
4 وسیزد 14,418 274,434 19.03
5 وسیلام 17,428 327,612 18.8
6 وسزنجان 18,962 310,120 16.35
7 غگرجی 80,268 1,247,340 15.54
8 وسقم 19,332 281,554 14.56
9 وساشرقی 19,253 264,061 13.72
10 دماوند 531,402 7,062,982 13.29
11 خمهر 111,300 1,396,691 12.55
12 دکوثر 28,830 340,005 11.79
13 وسصفا 31,063 320,264 10.31
14 وسهمدا 35,413 333,502 9.42
15 حریل 1,024,484 9,626,142 9.4
16 سفارود 7,595 62,541 8.23
17 وسالت 30,204 234,255 7.76
18 وسفارس 43,172 332,312 7.7
19 ثرود 474,963 3,430,986 7.22
20 وسرضوی 42,812 294,264 6.87
21 فاسمین 1,625,762 10,143,535 6.24
22 وساربیل 62,849 343,420 5.46
23 وسکهبو 38,855 200,020 5.15
24 وسمازن 52,540 265,243 5.05
25 کرازی 1,409,199 7,108,417 5.04
26 دجابر 5,036 23,252 4.62
27 غدیس 11,277 48,985 4.34
28 کفپارس 153,304 661,511 4.32
29 رکیش 212,319 891,300 4.2
30 حفارس 458,876 1,903,112 4.15
31 سجام 839,658 3,331,901 3.97
32 وخاور 2,537,074 10,007,291 3.94
33 ساراب 2,516,697 9,700,883 3.85
34 وکار 2,104,862 7,901,827 3.75
35 وآذر 14,833 53,356 3.6
36 سهگمت 248,546 888,909 3.58
37 جم 1,238,542 3,881,635 3.13
38 شستا 61,571,112 191,383,929 3.11
39 شکف 144,358 422,782 2.93
40 وبصادر 74,244,433 209,795,456 2.83
41 توریل 10,492 29,550 2.82
42 فیروزا 476,606 1,331,762 2.79
43 آسام 10,889 30,240 2.78
44 غنوش 7,892 21,837 2.77
45 کرماشا 712,523 1,920,291 2.7
46 حاریا 2,887 7,723 2.68
47 وتجارت 125,728,622 330,414,483 2.63
48 ولپارس 1,226,460 3,199,247 2.61
49 پخش 155,155 403,303 2.6
50 فارس 11,029,665 28,314,883 2.57
51 بفجر 581,310 1,495,004 2.57
52 غگل 12,766,456 32,033,821 2.51
53 نهال 1,301,261 3,266,569 2.51
54 ملت 547,064 1,321,034 2.41
55 سخواف 7,876 18,873 2.4
56 سحرخیز 1,259,567 3,005,075 2.39
57 پارسان 2,723,574 6,209,499 2.28
58 ونفت 1,690,746 3,799,363 2.25
59 وپست 2,395,204 5,352,237 2.23
60 وآرین 1,290,615 2,822,836 2.19
61 خساپا 208,517,827 443,747,364 2.13
62 وسکرمان 229,457 481,120 2.1
63 وصندوق 1,646,060 3,393,065 2.06
64 تاپیکو 12,982,835 26,390,833 2.03
65 قرن 406,440 799,165 1.97
66 ونچر 2,230 4,360 1.96
67 بجهرم 12,318,840 24,064,480 1.95
68 وسبحان 1,864,956 3,590,653 1.93
69 پکرمان 581,442 1,107,686 1.91
70 سرود 1,349,161 2,559,701 1.9
71 شخارک 462,251 874,259 1.89
72 فخوز 14,539,184 27,396,514 1.88
73 وپارس 65,081,121 122,386,035 1.88
74 خودرو 187,211,468 350,945,824 1.87
75 سشرق 6,182,712 11,174,490 1.81
76 ذوب 34,608,966 61,985,096 1.79
77 بترانس 6,834,467 12,231,824 1.79
78 افران 8,334,375 14,753,011 1.77
79 آریان 7,367,419 12,744,047 1.73
80 فسازان 879,761 1,522,628 1.73
81 فخاس 236,337 396,203 1.68
82 وبشهر 1,161,472 1,946,847 1.68
83 سبزوا 8,252,247 13,732,503 1.66
84 حتاید 3,054,953 5,062,002 1.66
85 شپدیس 758,881 1,262,834 1.66
86 هرمز 6,438,013 10,577,204 1.64
87 تاصیکو 9,938,521 16,102,997 1.62
88 های وب 117,388 187,591 1.6
89 فولاد 66,811,178 106,404,742 1.59
90 رمپنا 4,131,127 6,411,879 1.55
91 خمحور 173,227 269,149 1.55
92 دارا یکم 11,272,430 17,416,554 1.55
93 قاسم 3,316,762 5,109,602 1.54
94 وبملت 110,337,007 167,273,005 1.52
95 واعتبار 2,980,406 4,529,091 1.52
96 ومهان 4,074,066 6,187,485 1.52
97 بساما 284,081 429,185 1.51
98 فملی 47,594,248 71,801,646 1.51
99 پالایش 26,701,787 40,298,141 1.51
100 شتولی 422,391 639,316 1.51